Consimțământ adult GDPR

Consimțământ adult GDPR

Formular de consimțământ

Acest formular trebuie completat și transmis de către participantul adult la data inscrierii/inregistrarii pentru Atelierul/ Activitatea desfășurat/ă de către  ART REPUBLIC SRL.

Înainte de completarea acestui formular, consultați Termenii și Condițiile si Politica de Confidențialitate disponibile la adresa: < https://rembrandtart.ro/ sau fizic în punctele de lucru  ART REPUBLIC SRL.

Dacă sunteți de acord cu participarea dvs. minor la Atelierul/ Activitatea conform Termenilor și Condițiilor prezentului formular de consimțământ, vă rugăm să completați spațiile de mai jos și să semnați.

Numele si prenumele: ___________________

Numărul de telefon:__________________________

Email:_______________________

Data: ___________________

Prin semnarea prezentului Formular de consimțământ parental:

  1. Mă declar de acord cu participarea mea la Atelierul/ Activitatea desfășurat/ă de către ART REPUBLIC SRL și cu faptul că pot accepta premiile/diplomele acordate, dacă este cazul;
  2. Acord permisiunea și autorizez ART REPUBLIC SRL prin site-ul online și/sau punctele sale de lucru să prelucreze detaliile mele de contact în scopul inscrierii si participarii  mele în cadrul Atelierelor/Activitatilor, al promovării și administrării Atelierelor/Activitatilor, al Expoziției/Publicarii  și al documentației care s-ar putea crea;
  3. Mă declar de acord cu includerea mea în orice material fotografic sau video din orice publicații, website-uri sau aplicații ale unor rețele de socializare, care ar putea fi folosite în scopul administrării și promovării Atelierelor/Activitatilor;
  4. Sunt de acord cu expunerea lucrărilor mele sau includerea în orice material fotografic sau video din orice publicații, website-uri sau aplicații ale unor rețele de socializare, care ar putea fi folosite în scopul administrării și promovării Atelierelor/Activitatilor;
  5. Certific și confirm că am citit, am înțeles și sunt de acord cu Termenii și Condițiile și că am citit acest Formular de consimțământ parental înainte de a-l semna.

În consecință și pentru a mă supune unui angajament legal, sunt de acord cu termenii stabiliți prin prezentul și sunt de acord și confirm că ma conformez acestor Termeni și si prezentului Formular de consimțământ.

 

 

 

______________________________ Semnătura părintelui/tutorelui

 


 

ENGLEZA

Consent form

This form must be filled in and submitted by the adult participant on the date of enrollment/registration for the Workshop/Activity conducted by ART REPUBLIC SRL. Before completing this form, consult the Terms and Conditions and the Privacy Policy available at: < https://rembrandtart.ro/ or physically at ART REPUBLIC SRL offices.

If you agree to your participation in the Workshop/Activity under the Terms and Conditions of this consent form, please complete the spaces below and sign.

Name and surname: ___________________

Phone number:__________________________

Email:______________________

Date: ___________________

By signing this Consent Form:

  1. I agree with the participation in the Workshop/Activity held by ART REPUBLIC SRL and with the fact that he can accept the prizes/diplomas awarded, if applicable;
  2. I give permission and authorize ART REPUBLIC SRL through the online site and/or its work points to process my contact details for the purpose of registering and participating my minor child in the Workshops/Activities, promoting and administering the Workshops/ Activities, Exhibition/Publication and documentation that could be created;
  3. I agree to my inclusion in any photographic or video material from any publications, websites or applications of social networks, which could be used for the purpose of administering and promoting the Workshops/Activities;
  4. I agree to the exposure of my works or the inclusion in any photographic or video material from any publications, websites or applications of social networks, which could be used for the purpose of administering and promoting the Workshops/Activities;
  5. I certify and confirm that I have read, understand and agree to the Terms and Conditions and that I have read this Consent Form before signing it.

Accordingly and in order to be legally bound, I agree to the terms set forth herein and agree and confirm that I comply with these Terms and Conditions and with this Consent Form.

______________________________ Signature of parent/guardian

 

 

 

ENTER YOUR EMAIL AND GET

10% OFF

Be the first to know about our exclusive items, New catalogs and special promotions.