Consimțământ parental GDPR

Consimțământ parental GDPR

Formular de consimțământ parental

Acest formular trebuie completat și transmis de către părintele sau tutorele unui copil cu vârsta sub 18 ani la data inscrierii/inregistrarii pentru Atelierul/ Activitatea desfășurat/ă de către  ART REPUBLIC SRL.

Înainte de completarea acestui formular, consultați Termenii și Condițiile si Politica de Confidențialitate disponibile la adresa: < https://rembrandtart.ro/ sau fizic în punctele de lucru  ART REPUBLIC SRL.

Dacă sunteți de acord cu participarea copilului dvs. minor la Atelierul/ Activitatea conform Termenilor și Condițiilor prezentului formular de consimțământ, vă rugăm să completați spațiile de mai jos și să semnați.

Numele si prenumele părintelui/tutorelui: ___________________

Numărul de telefon:__________________________

Email părintelui/tutorelui:_______________________

Numele copilului minor: __________________

Data: ___________________

Prin semnarea prezentului Formular de consimțământ parental:

 1. Mă declar de acord cu participarea copilului meu minor la Atelierul/ Activitatea desfășurat/ă de către ART REPUBLIC SRL și cu faptul că poate accepta premiile/diplomele acordate, dacă este cazul;
 2. Acord permisiunea și autorizez ART REPUBLIC SRL prin site-ul online și/sau punctele sale de lucru să prelucreze detaliile de contact ale copilului meu minor în scopul inscrierii si participarii  copilului meu minor în cadrul Atelierelor/Activitatilor, al promovării și administrării Atelierelor/Activitatilor, al Expoziției/Publicarii  și al documentației care s-ar putea crea;
 3. Mă declar de acord cu includerea copilului meu minor în orice material fotografic sau video din orice publicații, website-uri sau aplicații ale unor rețele de socializare, care ar putea fi folosite în scopul administrării și promovării Atelierelor/Activitatilor;
 4. Sunt de acord cu expunerea lucrărilor copilului meu minor sau includerea în orice material fotografic sau video din orice publicații, website-uri sau aplicații ale unor rețele de socializare, care ar putea fi folosite în scopul administrării și promovării Atelierelor/Activitatilor;
 5. Garantez că sunt un adult în deplinătatea capacităților mele legale și părinte sau tutore desemnat în condițiile legii al copilului minor numit mai sus, precum și că am pe deplin dreptul de a încheia contracte în numele copilului minor în privința sus-menționată;
 6. Certific și confirm că am citit, am înțeles și sunt de acord cu Termenii și Condițiile și că am citit acest Formular de consimțământ parental înainte de a-l semna.

În consecință și pentru a mă supune unui angajament legal, sunt de acord cu termenii stabiliți prin prezentul și sunt de acord și confirm că eu și copilul meu minor ne conformăm acestor Termeni și Condiții iar eu mă conformez prezentului Formular de consimțământ parental.

______________________________ Semnătura părintelui/tutorelui

 

 

 

 

 


ENGLEZA

Parental consent form

This form must be filled in and submitted by the parent or guardian of a child under the age of 18 on the date of enrollment/registration for the Workshop/Activity conducted by ART REPUBLIC SRL. Before completing this form, consult the Terms and Conditions and the Privacy Policy available at: < https://rembrandtart.ro/ or physically at ART REPUBLIC SRL offices.

If you agree to your minor child’s participation in the Workshop/Activity under the Terms and Conditions of this consent form, please complete the spaces below and sign.

Name and surname of the parent/guardian: ___________________

Phone number:__________________________

Parent/guardian email:______________________

Name of minor child: __________________

Date: ___________________

By signing this Parental Consent Form:

 1. I agree with the participation of my minor child in the Workshop/Activity held by ART REPUBLIC SRL and with the fact that he can accept the prizes/diplomas awarded, if applicable;
 2. I give permission and authorize ART REPUBLIC SRL through the online site and/or its work points to process the contact details of my minor child for the purpose of registering and participating my minor child in the Workshops/Activities, promoting and administering the Workshops/ Activities, Exhibition/Publication and documentation that could be created;
 3. I agree to the inclusion of my minor child in any photographic or video material from any publications, websites or applications of social networks, which could be used for the purpose of administering and promoting the Workshops/Activities;
 4. I agree to the exposure of my minor child’s works or the inclusion in any photographic or video material from any publications, websites or applications of social networks, which could be used for the purpose of administering and promoting the Workshops/Activities;
 5. I warrant that I am an adult in full legal capacity and the legally appointed parent or guardian of the minor child named above, and that I have full authority to enter into contracts on behalf of the minor child in the above-mentioned matter;
 6. I certify and confirm that I have read, understand and agree to the Terms and Conditions and that I have read this Parental Consent Form before signing it.

Accordingly and in order to be legally bound, I agree to the terms set forth herein and agree and confirm that I and my minor child comply with these Terms and Conditions and I comply with this Parental Consent Form.

______________________________ Signature of parent/guardian

 

ENTER YOUR EMAIL AND GET

10% OFF

Be the first to know about our exclusive items, New catalogs and special promotions.